Våra insikter i artikelform:

Hållbarhet

VAD innebär hållbarhet?

Hållbarhet handlar om att balansera ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer för att möta dagens behov utan att äventyra möjligheterna för framtida generationer att tillgodose sina behov.

VARFÖR behöver vi arbeta med hållbarhet?

Därför att säkerställa att vi inte utarmar jordens resurser och skadar dess ekosystem så att kommande generationer också kan njuta av en hälsosam miljö, en rättvis ekonomi och socialt välbefinnande.

HUR utvecklar vi vårt hållbarhetsarbete?

Det innebär att identifiera de områden där företaget kan göra störst positiv påverkan och sätta upp mål som både är mätbara och realistiska. En hållbar affärsstrategi bör omfatta aspekter som miljöskydd, socialt ansvarstagande och ekonomiskt välmående. Genom att kombinera dessa åtgärder och kontinuerligt sträva efter förbättring kan vi steg för steg utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Konkreta exempel på hur företag arbetar med hållbarhet

Återvinning och avfallshantering

Företag kan minska sin miljöpåverkan genom att implementera återvinningsprogram och förbättra sin avfallshantering. Genom att återvinna material och minska avfallsmängden som skickas till deponi kan företag minska sina koldioxidutsläpp och bidra till en cirkulär ekonomi. Ett exempel är IKEA, vars hållbarhetsstrategi ”People & Planet Positive”, beskriver mål i hela deras värdekedja samt livet hemma för människor över hela världen. IKEA har åtagit sig att bli helt cirkulära och återvinningsbara till 2030.

Använd gröna transporter

Företag kan minska sina koldioxidutsläpp genom att erbjuda gröna transportalternativ för sina anställda och leveranser. Detta kan inkludera att investera i el- eller hybridfordon, erbjuda incitament för cykling eller kollektivtrafik, och minska behovet av resor genom att underlätta för distansarbete. Som ett exempel kan vi nämna Google, som har en stor flotta av elfordon för sina transporter.

Utveckla hållbara produkter

Företag kan minska sin miljöpåverkan genom att utveckla och erbjuda hållbara produkter och tjänster. Detta kan innebära att använda förnybar eller återvunnet material, minimera förpackningsavfall och designa produkter för lång livslängd och återanvändning. Patagonia har blivit framgångsrika genom att tillverka kläder av återvunna material och erbjuda reparationstjänster för sina produkter.

Investera i förnybar energi

Större företag kan minska sina koldioxidutsläpp och minska sin miljöpåverkan genom att investera i förnybar energi som sol- och vindkraft. Genom att producera sin egen förnybara energi eller köpa grön el kan företag minska sin beroende av fossila bränslen och bidra till att minska koldioxidutsläppen. Ett exempel är Apple, som har investerat i solenergianläggningar och vindkraftverk för att driva sina anläggningar.

Främja mångfald och inkludering

Hållbarhet handlar inte bara om miljön, utan också om socialt ansvarstagande. Företag kan främja mångfald och inkludering genom att skapa en arbetsplats som välkomnar och stödjer alla människor, oavsett kön, etnicitet, ålder eller bakgrund. Ett exempel är Microsoft, som aktivt arbetar för att främja mångfald och inkludering inom sin organisation och branschen som helhet.

Genom att implementera dessa och liknande initiativ kan företag ta konkreta steg mot att integrera hållbarhet i sin verksamhet och bidra till en mer hållbar framtid för oss alla.

Utbildningar – förändringsledning

27

Att leda förbättringsarbete

En kurs om hur ni initierar, driver och implementerar förbättringar för att utveckla organisationens resultat.

13

Systematisk problemlösning

En praktisk inriktad kurs där vi lär oss lösa verkliga problem med hjälp av vår metodik för problemlösning.