Våra tankar och erfarenheter i artikelform:

11

VAD innebär förbättringsprocess utan slut?

Att skapa förbättringar för oss själva och vår närmaste har alltid drivit människan framåt i alla tider. Förbättringar är en resa utan slut. Förutsättningarna för att utvecklas och skapa förbättringar är att alltid vara öppen för nya tankar, idéer och våga prova nya vägar framåt.

VARFÖR ständiga förbättringar?

Om vi metaforiskt jämför ett träd med en organisation; trädet strävar hela tiden efter nya ljusimpulser (från solen) och dess rötter söker ständigt efter vatten för sin överlevnad. Samma sak är det med en organisation och dess medlemmar. De måste också söka efter nya impulser (ny kompetens och nya idéer) och nöjda kunder (vatten) annars överlever man inte i en hård konkurrens.

HUR upprätthåller vi ständiga förbättringar?

Genom att våra organisationers ledare och medarbetare fyller på med ny kompetens, framför allt inom förbättringskunskap. Samtidigt vill vi höja ett varningens finger för de utvecklingskoncept som inte har någon evidensbaserad förankring eller långsiktiga positiva resultat att stödja sig på.

Förbättringar är en pågående process utan slut…

Syftet och mål med en organisationsförändring är att transformera organisationen från ett nuläge till ett förbättrat önskat läge. Till hjälp finns det olika förändringsmodeller som Lean, Six Sigma, Prosci och Business Improvements Model. De flesta används för att skapa effektiva flöden i processerna där man kortar ledtider, bli mer resurseffektiv och uppnår högre kundnöjdhet vilket leder till förbättrade resultat och en starkare företagskultur.

En av flera klassiska fallgropar med exempelvis Lean är ett alltför starkt fokus och tilltro på metoder och verktyg. Det är inte ovanligt att man entusiastiskt drar i gång med en aktivitet som exempelvis 5S men missar att en av de största utmaningarna är att ändra tankesätt och införliva nya beteenden i företagskulturen, vilket tar tid. Verktyg och metoder kan förvisso vara en hjälp att ändra mindset och beteende men behöver kompletteras med kompetensutveckling. Läs gärna om våra tankar kring teamutvecklingens kulturella faktorer.

Vilka är orsakerna till problemen? Eftersom många av verktygen och metoderna är logiska och lätta att lära sig, är det nära till hands att förvänta sig snabba och positiva resultat. Men ofta tar det längre tid att uppnå positiva resultat, vilket förutsätter uthållighet.

En annan grundläggande orsak kan vara en bristande analys om varför man valt att arbeta med exempelvis Lean, och hur man bäst tillämpar det i sin egna verksamhet.

Om förändringen alltför ensidigt fokuserar på att reducera kostnader, kan det lätt bli ett rationaliseringsprojekt och skapa stress i organisationen. Det är inte syftet med Lean eller andra förbättringsverktyg.

Hur undviker vi fallgroparna? En framgångsfaktor är att ledningen från start kommunicerar vad syftet och målet är med förändringen, så att det inte missuppfattas som ett projekt där man avvecklar eller rationaliserar.

För att få med sig alla på förbättringsresan ligger en framgångsnyckel i att medarbetarna själva kan påverka och förbättra sin arbetssituation vilket leder till ett ökat engagemang i organisationen. Läs mer om våra tankar kring förbättringsresan här.

För att skapa en gemensam syn på vad ett förbättringsprojekt innebär rekommenderar vi utbildningar och eller workshops som underlättar implementeringarna av förbättringarna.

Du är välkommen att höra av dig om du har tankar eller frågor kring ovanstående artikel.

Utbildningar – förändringsledning

27

Att leda förbättringsarbete

En kurs om hur ni initierar, driver och implementerar förbättringar för att utveckla organisationens resultat.

13

Systematisk problemlösning

En praktisk inriktad kurs där vi lär oss lösa verkliga problem med hjälp av vår metodik för problemlösning.