Artikel med våra tankar och erfarenheter:

Samarbete i världsklass – kulturella faktorer

VAD innebär samarbete i världsklass?

I ett högpresterande team med samarbete i världsklass vet alla inblandade vem som gör vad, varför de gör det och hur målen ska nås. De har fått rätt förutsättningar och kompetens att genomföra sin del av arbetsuppgifterna för att tillsammans nå teamets mål.

VARFÖR är samarbete i världsklass viktigt?

I en organisations utveckling och fortlevnad är det viktigt att medarbetarna i teamen arbetar effektivt och presterar på en hög nivå för att uppnå organisationens ekonomiska mål. Det är själva villkoren för en långsiktig överlevnad. Grundförutsättningen för att lyckas med dessa mål är att bygga högpresterande team som besitter en väl utvecklad samarbetsförmåga både internt och externt mot kunder.

HUR skapar vi samarbete i världsklass?

När de kulturella faktorerna, inte bara är på plats utan även fungerar tillfredsställande behöver man integrera de strukturella faktorerna för att få till högpresterande team. Dessa handlar om problemlösning, mål, kompetens, ansvar, befogenheter, effektivitet med flera. Läs mer om samarbete i världsklass – strukturella faktorer.

Tanka Tanken med Tänkvärda Tankar:

”There are no secrets to success. It’s the result of preparation, hard work and learning from failure”
Colin Power

”People forget how fast you did a job – but they remember how well you did it”
Howard W Newton

”Employees at all levels will perform measurably better if they know how they are performing”.
Baker

”Training, training, retraining, then more training, and if I have to say it again then you just don’t get it”.
Tom Peters

”Teams should be formed only when an achievable goal with a specific objective can be identified”.
Harrington-Mackin

Samarbete i världsklass – kulturella faktorer

Ingen grupp är den andra lik men det finns vissa givna faktorer som skapar högpresterande team och samarbete i världsklass. Detta är en av två artiklar om hur man utvecklar samarbete i teamen. Denna artikel tar upp de kulturella faktorerna och den andra handlar om de strukturella faktorerna.

Att bygga framgångsrika team handlar om att minska eller eliminera de problem som hindrar samarbetet samt förbättra de faktorer som främjar samarbetet och en positiv arbetsmiljö.

I över tjugofem år har vi ställt frågan till tusentals deltagare vid våra föreläsningar och utbildningar angående vad som hindrar en grupp från att skapa en positiv arbetsmiljö eller en bra teamkänsla.

Vi förväntade oss att få en ofantligt lång lista att arbeta med. Det har vi också fått men det visade sig att över 90 procent av svaren var samstämmiga när det gällde de vanligaste orsakerna.

En slutsats som vi kan dra utifrån ovanstående är att de flesta team verkar arbeta med liknande problem och utmaningar. Det visar sig också att dessa har påverkat teamen negativt under lång tid, ibland flera år.

Hur kommer detta sig? Varför löser man inte problemen? Avsätter man inte tillräckligt med tid för att ta tag i dem? Något verkar vara fel. Vad kan man göra åt det och var börjar man?

Att inte ta tag i de problem som ligger och puttrar i verksamheten är som att gå omkring med vassa stenar i skon. Det kvittar hur positiva eller ansvarstagande ledare och medarbetare än är, det går inte att fortsätta framåt i den takt som man har kapacitet till om man inte tar tag i problemen och finner lösningar till dem.

Här kommer några av de problem som tusentals av våra kursdeltagare identifierat som de största bromsklossarna för ett teams utveckling. Listan är inte rangordnad på något sätt.

Otydligt ledarskap, olösta konflikter eller problem, bristande respekt, otydliga roller/ansvar, brist på motivation och engagemang, otydlig kommunikation, otrygghet, bristande kompetens, resursbrist, lågt förtroende, otydliga mål, bristande delegering, förändringsobenägna och ineffektivitet.

När det gäller organisationers kompetens för systematisk problemlösning så har vi tagit upp detta ämne i en separat artikel Skapa en företagskultur med effektiva problemlösare. Det finns mycket att vinna för en organisation som kompetensutvecklar sina medarbetare och ledare i systematisk problemlösning.

Vad innebär en positiv teamkänsla? En positiv teamkänsla är det tillstånd som en grupp befinner sig i när samarbetet flyter, alla vet vad som ska göras, varför det ska göras och känner inspiration att göra det. Vad kan vi göra för att fler team oftare ska få uppleva denna känsla?

Här nedan presenterar vi ett logiskt resonemang som leder oss mot nya framgångar. Vi börjar med slutmålet, ett positivt resultat och sedan backar vi till början.

Förutsättningen för att skapa ett positivt resultat i teamet är att man har en hög effektivitet. För att skapa en hög effektivitet behöver medarbetarna känna ett starkt engagemang.  Ett starkt engagemang växer när man skapar delaktighet i teamets arbete. Förutsättningen för att skapa delaktighet är att det finns förtroende mellan teammedlemmarna. För att kunna skapa förtroende behöver man uppleva en psykologisk trygghet. Förutsättningen för att skapa en psykologisk trygghet är att man respekterar varandra.

Grunden för ett framgångsrikt samarbete i världsklass är att skapa en rak och öppen kommunikation kring ovanstående. Alla steg är sammanlänkande och skapar rätt förutsättningar för att gruppen inte bara ska känna arbetsglädje utan även samarbetsglädje.

När man väver samman de kulturella faktorerna med de strukturella faktorerna (se separat artikel) skapar man högpresterande team och samarbete i världsklass.

Har du några frågor eller reflektioner kring denna artikel som du vill dela tar vi gärna emot dem.

Utbildningar inom teamutveckling

27

Utveckla vinnande team

En kurs som frigör teamets inneboende resurser och skapa synergier som leder till bättre resultat och ökad arbetsglädje.

8

KommunikationsStilar

En kurs om hur vi kan anpassa våra kommunikationsstilar för att få bättre relationer och samarbete med andra.