Konsulttjänster: Teamutveckling

Våra tankar, insikter och lärdomar om:

Högpresterande team

Utveckla högpresterande team – strukturella faktorer

VAD innebär ett högpresterande team?
Vad skiljer ett högpresterande team från en arbetsgrupp? I ett högpresterande team vet alla inblandade vem som gör vad, varför och de har även kompetensen att genomföra sin del av arbetsuppgifterna och nå sina mål.

VARFÖR är högpresterande team viktiga?
I en organisations utveckling och fortlevnad är det livsviktigt att medarbetarna i teamen arbetar effektivt och preserar på en hög nivå för att uppnå organisationens ekonomiska mål. Det är själva villkoren för en långsiktig överlevnad. Grundförutsättningen för att lyckas med dessa mål är att bygga högpresterande team som besitter ett väl utvecklat samarbete både internt och externt.

HUR skapar vi högpresterande team?
När de strukturella faktorerna, inte bara är på plats utan även fungerar tillfredsställande behöver man även addera de mjuka delarna eller de kulturella faktorerna för att få till högpresterande team. Dessa handlar om kommunikation, respekt, psykologisk trygghet, förtroende med flera. Läs mer om dessa faktorer i kommande artikel om teamutveckling.

Tanka tanken med tänkvärda tankar:

”There are no secrets to success. It’s the result of preparation, hard work and learning from failure”
Colin Power

”People forget how fast you did a job – but they remember how well you did it”
Howard W Newton

Att förstå sambanden. När vi går in i en organisation för att ge stöd och support till olika team är det viktigt att inte bara förstå gruppdynamik eller hur man bygger framgångsrika team. Det är också viktigt att förstå hur andra affärskritiska faktorer påverkar samarbetet och teamets prestationer.

Att bygga ett högpresterande team kan liknas vid att baka en kaka. Det gäller att inte bara ha rätt ingredienser man måste också ha bra ingredienser som bakas ihop i rätt ordning. Hoppar man över några steg eller rör ihop det i fel ordning är risken stor att allt blir en osmaklig deg som ingen tycker om. Detta gäller även när man bygger högpresterande team.

Denna artikel handlar om hur de strukturella faktorerna hänger ihop och samverkar. När det gäller de mjuka delarna eller de kulturella faktorerna kommer vi inom kort att publicera en artikel som beskriver hur de samverkar och stödjer varandra på ett logiskt sätt.

Problem. Det första steget är alltså att försöka identifiera vilka strukturella problem eller behov som hämmar samarbetet. Vad behöver vi förbättra? Vilka förutsättningar blir till ett hinder i teamet? När vi har bearbetat och löst problemen är det som att släppa på bilens handbroms, den rullar så mycket lättare. Det är svårt att skapa en god arbetsmiljö med högpreserande team som hela tiden brottas med återkommande strukturella problem.

Mål. Nästa steg är att bli klar över vilka mål man gemensamt skall arbeta mot. Den absolut vanligaste orsaken till att samarbetet haltar enligt flera undersökningar är att medarbetarna upplever att målen inte bara är formulerade på ett otydligt sätt utan även kommunicerade på ett bristfälligt sätt från chefer och ledning. Vi arbetar med MURAT-modellen som står för att målen bör vara Mätbara, Utmanande, Realistiska, Accepterade och Tidsatta för att uppnå hög effektivitet.

Kompetens. När mål och strategier är kommunicerade gäller det att se över om rätt kompetens finns i gruppen och undersöka vilka kompetenser som behövs för både nuvarande och eventuellt nya mål och projekt? Att göra en kompetensinventering, lägga upp en plan och kompetensutveckla är en åtgärd som ökar både organisationens effektivitet och genomförandekraft.

Roller. Att förstå sin egen och andra teammedlemmars roller främjar samarbetet och minska spänningar i en grupp. Människokännedom är en underskattad kompetens. För att öka kompetensen om gruppmedlemmars olika roller finns det olika utvecklingsprogram på marknaden som exempelvis KommunikationsStilar, Disc, Insights mfl. Vi planera att skriva en separat artikel om dessa program framöver. Vill du veta mer redan idag, är det bara att ringa oss så berättar vi vad som är viktigt att tänka innan man väljer program.

Ansvar. Att fördela ansvar, mål och uppgifter mellan medlemmarna är vad detta steg innebär. Om medlemmarna inte är klara över vilka ansvarsområden de har är det svårt för dem att engagera sig och känna sig delaktiga. I ett längre perspektiv påverkar detta både prestationer och resultat. Winston Churchill uttryckte det så bra när han sa “The price of greatness is responsibility”

Befogenheter. Att besluta vilka befogenheter som hör ihop med respektive ansvarsområde är naturligtvis viktigt. Ansvar och befogenheter hänger ihop och det måste finnas en balans mellan de två annars skapas det frustration. Om en medarbetare har ansvar för ett visst område men inte motsvarande befogenheter så kommer det att skapa obalans, osäkerhet och en tröghet i samarbetet. Att delegera ansvar utan att tydliggöra vilka befogenheterna är, är ansvarslöst.

Effektiva arbetssätt, rutiner och metoder. Detta steg innebär att effektivisera alla flöden i teamens arbetsprocesser. Att initiera Lean i organisationen kan vara en bra början. Kom ihåg, att det svåra med all utveckling är att göra saker enkelt. Rutiner ska förenkla och effektivisera och inte bli en administrativ belastning. I detta steg är det också viktigt att involvera de medarbetare som är ansvariga för arbetssätt, metoder och rutiner för att uppnå en hög effektivitet i alla led.

Rapportering och uppföljning. Om man har befattningsbeskrivningar där ansvar och befogenheter är fastställda är det en bra idé att komplettera dem med hur rapporteringsvägarna bäst fungerar eller hur uppföljningen av arbetet ska ske. Uppföljning är något som allt för ofta prioriteras ned efter att ett projekt avslutats. Uppföljning handlar inte om kontroll av genomfört arbete utan mer om vad vi kan lära av exempelvis ett förbättringsprojekt.

Om man slarvar med ovanstående, blir konsekvenserna smärtsamma. Otydliga mål leder ofta till att en osäkerhet eller missförstånd sprider sig i organisationen och istället får vi lågpresterande team. När vi har hjälp organisatioener att skapa rätt strukturella förutsättningar förbättras resultaten och vi ser högpreserande team som orsken till det.

Vill du veta hur vi hjälper kunder med
förbättringar?

Utbildningar inom teamutveckling

27

Utveckla vinnande team

En kurs som frigör teamets inneboende resurser och skapa synergier som leder till bättre resultat och ökad arbetsglädje.

8

KommunikationsStilar 

En kurs om hur vi kan anpassa våra kommunikationsstilar för att få bättre relationer och samarbete med andra.